Badania poziomu dźwięku i hałasu

Badania hałasu w środowisku pracy

Przeprowadzamy badania hałasu w środowisku pracy. Mianem hałasu określa się dźwięk o nieprzyjemnym, drażniącym charakterze, który może mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników. Jest to zjawisko powszechne w wielu miejscach pracy, szczególnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych z różnych gałęzi przemysłu, a także na placach budowy.

Długotrwałe narażenie na hałas prowadzi do szeregu problemów zdrowotnych. Powoduje między innymi stres, zaburzenia snu, problemy z koncentracją, a nawet trwałe uszkodzenie słuchu. Ponadto może przyczynić się do powstania na przykład chorób serca czy nadciśnienia tętniczego. Z tego względu pomiar natężenia dźwięków na stanowisku pracy, a także właściwa ochrona pracowników przed tym czynnikiem odgrywają bardzo ważną rolę.
Laboratorium Pro-Safer przeprowadza badania hałasu w środowisku pracy w tym: równoważny poziom dźwięku A, szczytowy poziom dźwięku C, poziom ekspozycji na hałas w odniesieniu do 8h dobowego wymiaru czasu pracy lub do przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy. 

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przed hałasem

Zgodnie z przepisami maksymalny dopuszczalny poziom hałasu w miejscu pracy wynosi 85 decybeli. Pracodawca ma obowiązek chronić pracowników przed narażeniem tego rodzaju czynnik szkodliwy dla zdrowia. W tym celu powinien stosować procesy technologiczne, maszyny i urządzenia techniczne, które generują hałas w możliwie najniższym poziomie.

W sytuacji, gdy dopuszczalne normy zostaną przekroczone, należy ustalić przyczyny takiego zjawiska, a następnie opracować program działań technicznych i organizacyjnych, mających na celu jego wyeliminowanie. Pracodawca powinien również zaopatrzyć pracowników w indywidualne środki ochrony słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i cech indywidualnych pracowników, a przy tym zwrócić szczególną uwagę na ich stosowanie. Również ograniczenie czasu ekspozycji na hałas, czyli stosowanie przerw w pracy, stanowi kolejny istotny elemente ochrony.

Ponadto strefy zagrożone hałasem muszą być wyraźnie oznakowane, a dostęp do nich powinien być ograniczony. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o wynikach pomiarów czynnika, związanych z ekspozycją na niego skutków zdrowotnych i działaniach podjętych w związku z przekroczeniem dopuszczalnych wartości. Należy też poinstruować podwładnych o sposobie używania indywidualnych środków ochrony słuchu.