Badania stężenia czynników chemicznychBadania stężenia czynników chemicznych

Specjalizujemy się w badaniach stężenia czynników chemicznych w środowisku pracy. To wszelkiego rodzaju substancje zarówno stałe, jak i ciekłe, a także gazy, które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie pracowników, czyli:

  • działać drażniąco na skórę, oczy i błony śluzowe,
  • powodować uczulenie skóry lub alergie układu oddechowego,
  • być toksyczne dla narządów wewnętrznych (np. wątroby, nerek, układu nerwowego),
  • działać rakotwórczo, mutagennie lub teratogennie (powodujące wady rozwojowe płodu),
  • zaburzać funkcje rozrodcze.

Z tego względu istotną rolę odgrywa identyfikacja czynników chemicznych, rzetelna ocena narażenia pracowników na nie, a także wdrożenie środków prewencyjnych. Ponadto należy przeszkolić podwładnych w zakresie zachowania bezpieczeństwa w kontakcie z czynnikami chemicznymi. Dużą rolę w tych działaniach odgrywa regularne monitorowanie ich stężenia, jak również opracowanie procedur awaryjnych na wypadek wycieku czy też ulotnienia się substancji.

Jak często należy przeprowadzać pomiary czynników chemicznych?

W przypadku nowych zakładów pracy pomiary czynników chemicznych powinny być przeprowadzone najpóźniej 30 dni po rozpoczęciu działalności. Następnie częstotliwość badań ustala się na postawie uzyskanych wyników. Oznacza to, że muszą odbywać się co najmniej:

  • raz na dwa lata, gdy stężenie czynnika wynosi od 0,1 do 0,5 wartości NDS,
  • raz w roku, gdy stężenie przekracza 0,5 wartości NDS,
  • raz na sześć miesięcy, gdy stężenie chemicznego czynnika rakotwórczego lub mutagennego wynosi od 0,1 do 0,5 wartości NDS,
  • raz na trzy miesiące, gdy stężenie chemicznego czynnika rakotwórczego lub mutagennego przekracza 0,5 wartości NDS.

Ponadto raz na trzy miesiące przeprowadza się badania stężenia pyłów zawierających azbest. Warto mieć na uwadze, że w przypadku wyników dwóch ostatnich pomiarów, które nie przekroczyły 0,1 wartości NDS, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań, o ile zostały spełnione wymagane odstępy czasowe (co najmniej dwa lata dla większości czynników chemicznych i pyłów oraz co najmniej sześć miesięcy dla czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).