Ochrona Przeciwpożarowa

W Pro-Safer oferujemy szereg szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasze szkolenia obejmują tematy takie jak podstawy bezpieczeństwa pożarowego, a także postępowanie w sytuacji zagrożenia pożarowego. Wszystkie nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie, którzy zadbają o to, aby uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę i umiejętności.

W ramach naszych usług oferujemy również pomoc w przygotowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Dokument należy opracować dla obiektów użyteczności publicznej, a także budynków produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich. Musi zawierać między innymi informacje o:

  • warunkach ochrony przeciwpożarowej,
  • wyposażeniu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • sposobach postępowania w przypadku pożaru,
  • warunkach ewakuacji ludzi,
  • zadaniach i obowiązkach w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla stałych użytkowników obiektu.

Ochrona Przeciwpożarowa

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy aktualizować co najmniej raz na dwa lata oraz w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które mają wpływ na ochronę przeciwpożarową. W ramach naszych szkoleń przeciwpożarowych zapewniamy zapoznanie pracowników z treścią opracowanego i wdrożonego dokumentu.

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Celem audytu z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego w danym obiekcie. Przeprowadzenie niezależnej kontroli pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń i zalecenie działań mających na celu ich eliminację. Korzyści płynące z takich działań to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie. Ponadto pozwalają zapobiec konsekwencjom prawnym związanym z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Audyt przeciwpożarowy w zakładzie pracy obejmuje szereg działań, a przede wszystkim:

  • ocenę stanu technicznego obiektu pod kątem instalacji przeciwpożarowych,
  • sprawdzenie wyposażenia w odpowiednie środki gaśnicze i ich sprawności,
  • ocenę stopnia przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz znajomości zasad postępowania w sytuacji zagrożenia pożarem lub jego wybuchu,
  • analizę dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową, a w tym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.